• Muzeum Sztuki w Łodzi

    ŁÓDŹ    www.msl.org.pl

    Misją Muzeum jest kreowanie warunków umożliwiających współczesnemu odbiorcy komunikację z twórczością artystyczną minionych i obecnych pokoleń, a poprzez to rozbudzanie w nim umiejętności samodzielnego widzenia, rozumienia i odczuwania otaczającej go rzeczywistości. Muzeum promuje sztukę jako istotny element społecznego życia zdolny czynić ludzką egzystencję pełniejszą i bardziej wartościową. Misyjny cel jest realizowany poprzez gromadzenie, konserwację i opracowywanie zbiorów, a także poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych oraz szeroko rozumianą działalność naukową, edukacyjną i popularyzatorską. Przez wzgląd na ścisły związek łączący historię Muzeum z historią awangardy, w jego działalności szczególny nacisk kładzie się na promocję progresywnych zjawisk artystycznych oraz na współpracę z ich twórcami. Od 2011 roku Muzeum Sztuki realizuje program "Ekologie miejskie", w ramach którego badamy środowisko w jakim funkcjonuje współczesna instytucja kultury z perspektywy uwarunkowań konkretnego miasta – Łodzi. „Ekologie miejskie” są wyrazem samoświadomości instytucji realizującej się poprzez ciągłe aktualizowanie idei leżących u jej podstaw, czyli awangardowej koncepcji sztuki jako laboratorium, w którym testuje się alternatywne sposoby funkcjonowania w świecie. Funkcjonują więc jako prototypy rozwiązań przestrzennych i społecznych, które zwracają się w stronę miejsc uważanych za porzucone i zaniedbane. Otwarte na współuczestnictwo mieszkańców Łodzi, wytwarzają etyczną więź z miastem. „Ekologie miejskie” mają swoje korzenie w tym co lokalne; w działaniach zmieniających codzienne praktyki i budujących międzydyscyplinarną platformę współpracy dla różnych grup. Ich celem jest wypracowanie zespołu dobrych praktyk, które wykorzystują potencjał miejski, ale podważają retorykę nowości, na rzecz działań zrównoważonych. "Ekologie miejskie" to sposób myślenia o otoczeniu, który zakłada świadomość obecności i wpływu innych organizmów – roślin i zwierząt. To kwestionowanie podziału między naturą i kulturą; proces polegający na uświadamianiu skomplikowanych relacji pomiędzy światem materii ożywionej i nieożywionej. Ta metabolistyczna wspólnota nie pozwala być obojętnym na złożoność powiązań ze środowiskiem. Ekologie miejskie są narzędziem kolektywnej produkcji wiedzy o miejscu; promowaniem idei oddolnego projektowania miasta, poddającej refleksji i krytyce antropocentryczne oraz podporządkowane ekonomii spojrzenie na kulturę. Więcej szczegółów na: http://ekologiemiejskie.pl/